Khi môi giới bị “rơi mối”

Khi môi giới bị “rơi mối”

Nhiều nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thủ đô đã được Hà Nội sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ nhằm đáp ứng với tình hình thực tế

Đất nền khắp nơi hùa nhau tăng giá

Đất nền khắp nơi hùa nhau tăng giá

Nhiều nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thủ đô đã được Hà Nội sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ nhằm đáp ứng với tình hình thực tế

Giá nhà đất tăng nóng, thực hay ảo?

Giá nhà đất tăng nóng, thực hay ảo?

Nhiều nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thủ đô đã được Hà Nội sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ nhằm đáp ứng với tình hình thực tế